అనువాదలహరి

ఆశ ఒక రెక్కలుతొడిగిన జీవి. … ఎమిలీ డికిన్సన్, అమెరికను కవయిత్రి

ఆశ ఒక రెక్కలుతొడిగిన జీవి
అది మనసుమీద అలవోకగా వాలుతుంది.
మాటలులేని మౌనగీతాన్ని ఆలపిస్తుంది
ఆ పాటకి ముగింపు లేదు.

అందులో మలయమారుతపు తియ్యందనాలు వినిపిస్తాయి
తుఫానుల ప్రచండ ఝంఝ నినదిస్తుంది
ఆ పిట్టని విహ్వలము చెయ్యవచ్చునేమో గాని
దానిపాట మాత్రం ఎందరి ఎదలనో రగుల్కొలుపుతుంది.

అతిశీతలదేశంలో ఆ పాట నేను విన్నాను
ఎన్నడూ ఎరుగని సముద్ర తరంగాలమీదా విన్నాను;
కానీ, ఎన్నడూ, ఎంత దైన్యంలోనూ
“నాకో రొట్టెముక్క పెట్టవా?” అని యాచించలేదు.
.
ఎమిలీ డికిన్సన్

(December 10, 1830 – May 15, 1886)

అమెరికను కవయిత్రి

.

.

Hope Is The Thing With Feathers

.

Hope is the thing with feathers

That perches in the soul,

And sings the tune without the words,

And never stops at all.

And sweetest in the gale is heard;

And sore must be the storm

That could abash the little bird

That kept so many warm.

I’ve heard it in the chilliest land

And on the strangest sea;

Yet, never, in extremity,

It asked a crumb of me.

.

Emily Dickinson

(December 10, 1830 – May 15, 1886)

American

%d bloggers like this: