అనువాదలహరి

ప్రార్థన (మేఘాల వెనుకనున్న సూర్యుడికి)… పీట్ హీన్, డేనిష్ కవి, శాస్త్రజ్ఞుడు.

సమస్తసృష్టికీ ఆధారభూతమైన ఓ సూర్యుడా!

భూమిమీద అన్ని వస్తువులమీదా కిరణాలు ప్రసరించు.

 

నేను మరీ గొంతెమ్మకోరిక కోరుకుంటున్నాననిపిస్తే

కనీసం నా దేశపు నేలమీద ప్రసరించు.

 

నీకు అదికూడా అత్యాశగా కనిపిస్తే,

సరే, ఎలాగోలా, నా మీదైనా ప్రసరించు !

.

పీట్ హీన్

16 December 1905 – 17 April 1996

డేనిష్ శాస్త్రజ్ఞుడు

Prayer (to the sun above the clouds)

Sun that givest all things birth
Shine on everything on earth!

If that’s too much to demand
Shine at least on this our land

If even that’s too much for thee
Shine at any rate on me

Piet Hein
16 December 1905 – 17 April 1996
Danish Scientist, Poet, Mathematician, Inventor, designer.

Poem Courtesy:

http://wonderingminstrels.blogspot.com/2002/04/prayer-to-sun-above-clouds-piet-hein.html

 

%d bloggers like this: