అనువాదలహరి

ఓ గులాబీ! నువ్వొక అచ్చపు వైరుధ్యానివి! … రిల్కే, ఆస్ట్రియను కవి

ఓ గులాబీ! నువ్వొక అచ్చపు వైరుధ్యానివి!

అన్ని రేకలున్నా ఆ నీడన

ఎవరూ ఆనందంగా నిద్రించ కాంక్షించరు.

.

రిల్కే

4 December 1875 – 29 December 1926

ఆస్ట్రియను కవి

ఇది రిల్కే స్వయంగా  రాసుకున్న మృత్యుల్లేఖనము (epitaph). జర్మనులో Lust అంటే బాధ. ఇక్కడ వైరుధ్యము గులాబికి ఎన్నో రేకులున్నాయి. కానీ వాటినీడన ముళ్ళున్నాయి. కనుక అవి చూసి ఎవరూ ప్రశాంతంగా నిద్రించ సాహసించరు.

[మరొక అన్వయం:

ఇక్కడ రేకలు ఎర్రని పెదాలకు సంకేతం. కానీ వాటి క్రింద ఎన్నో బాధల (ముళ్ళు) నీడలున్నాయి. అవి ప్రశాంతంగా నిదురపోనీవు.]

Rilke

Rose, Oh pure Contradiction, Joy

.

Rose, oh pure contradiction, joy

of being No-one’s sleep, under so

many lids.

.

(Translated from German by:  Stephen Mitchell)

Rilke

(Rainer Maria Rilke)

4 December 1875 – 29 December 1926

Austrian Poet and Novelist

[German Original from the Gravestone of Rilke:

ROSE, OH REINER WIDERSPRUCH,

LUST,

NIEMANDES SCHLAF ZU SEIN

UNTER SOVIEL LIDERN.]

%d bloggers like this: