అనువాదలహరి

మరొకసారి రా! … రూమీ,పెర్షియన్ కవి

రా! రా! నువ్వెవరైనా ఫర్వాలేదు.
దేశదిమ్మరి, భక్తుడు, హతాశువు
ఎవరైనా ఒకటే.
ఇది నిరాశానిస్పృహల బిడారు కాదు.
రా! నువ్వు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని
వెయ్యిసార్లు నిలుపుకోలేకపోయినా సరే
రా! మరొకసారి రా! రా! రా!
.
రూమీ

పెర్షియన్ కవి

Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi
Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

Come, come, whoever you are.
Wonderer, worshipper, lover of leaving.
It doesn’t matter.
Ours is not a caravan of despair.
Come, even if you have broken your vow
a thousand times
Come, yet again, come, come.
.

Rumi
Persian
Poem Courtesy:
http://www.bartleby.com/360/1/206.html

%d bloggers like this: