అనువాదలహరి

అవును… చార్ల్స్ బ్యుకోవ్స్కీ, అమెరికను

ఒంటరితనాన్ని మించిన
బాధాకరమైన విషయాలు
అనేకం ఉన్నాయి.
కానీ,
అది గ్రహించే లోపున
దశాబ్దాలు గడిచిపోతాయి.
తీరా తెలుసుకునే వేళకి
కాలాతీతమైపోతుంది.
సమయం మించిపోవడాన్ని
మించిన
బాధాకరమైన విషయం
మరొకటి లేదు.
.

చార్ల్స్ బ్యుకోవ్స్కీ

August 16, 1920 – March 9, 1994

అమెరికను

 

 

.

oh yes

.

there are worse things than

being alone

but it often takes decades

to realize this

and most often

when you do

it’s too late

and there’s nothing worse

than

too late.

.

Charles Bukowski

August 16, 1920 – March 9, 1994

American Poet , Novelist and short story writer


P
oem Courtesy:

http://wonderingminstrels.blogspot.com/search/label/Poet%3A%20Charles%20Bukowski

%d bloggers like this: