అనువాదలహరి

కన్నులు… చెస్లా మీవోష్, పోలిష్ కవి

ఘనమైన నా కనులారా, మీరు అంత కుశలంగా ఉన్నట్టు లేదు,

మీదగ్గరనుండి నాకు వస్తున్న ఆకారాలు అంత నిశితంగా ఉండడంలేదు,

రంగుబొమ్మలయితే, మరీను , మసకగా అలికినట్లుంటున్నాయి.

ఒకప్పుడు మీరు రాజుగారు వేటకి తీసుకెళ్ళే వేటకుక్కల్లా ఉండేవారు,

మీతో నేను ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే షికారుకి వేళ్ళేవాడిని.

అద్భుతమైన చురుకుదనం కల నా కనులారా! మీరు చాలా విషయాలు చూసేరు,

నగరాలూ, ప్రదేశాలూ, దీవులూ, మహాసముద్రాలు.

అప్పుడే కరుగుతున్న మంచు జాడల్లో

స్వచ్చమైన చిరుగాలి మనని పరుగులుతీయిస్తుంటే

జతగా మనం ఎన్నో బ్రహ్మాండమైన సూర్యోదయాలను స్వాగతించాం

మీరు చూసినవన్నీ ఇపుడు నా మదిలో భద్రంగా ఉన్నాయి

జ్ఞాపకాలుగానో, కలలుగానో మిగిలిపోయి.

నేను ఈ సుందరమైన ప్రకృతినుండి దూరంగా నిష్క్రమిస్తున్నాను

పిచ్చి పిచ్చి దుస్తులన్నా, అరుపులూ, చప్పుళ్ళన్నా

ఈ మధ్య నాకు చికాకు రావడం గమనిస్తున్నాను.

ఎంత ప్రశాంతంగా ఉందో, మనుషుల మధ్య

మౌలికమైన పోలికలూ, వెంట్రుకవాసి తేడాలూ

గమనిస్తూ వాటిగురించి ఆలోచిస్తుంటే.

కళ్ళుమూసుకుంటే, నా దృష్టి ఒక కాంతిబిందువుపై నిలిచి,

అది వ్యాకోచిస్తూ వ్యాకోచిస్తూ నన్ను తనలోకి లాక్కుంటోంది.

.

చెస్లా మీవోష్

30 June 1911 – 14 August 2004

పోలిష్ కవి 1980 Nobel Prize

 .Czesław Miłosz

.

Eyes

 My most honorable eyes, you are not in the best of shape.

 I receive from you an image less than sharp,

 And if a color, then it’s dimmed.

 And you were a pack of royal greyhounds once,

 With whom I would set out in the early mornings.

 My wondrously quick eyes, you saw many things,

 Lands and cities, islands and oceans.

 Together we greeted immense sunrises

 When the fresh air set us running on the trails

 Where the dew had just begun to dry.

 Now what you have seen is hidden inside me

 And changed into memories or dreams.

 I am slowly moving away from the fairgrounds of the world

 And I notice in myself a distaste

 For the monkeyish dress, the screams and drumbeats.

 What a relief. To be alone with my meditation

 On the basic similarity in humans

 And their tiny grain of dissimilarity.

 Without eyes, my gaze is fixed on one bright point,

 That grows large and takes me in.

.

Czeslaw Milosz

30 June 1911 – 14 August 2004

Polish Poet, Translator and Diplomat  

Poem Courtesy:

http://wonderingminstrels.blogspot.in/2005/09/eyes-czeslaw-milosz.html

%d bloggers like this: