అనువాదలహరి

లుసీల్… ఓవెన్ మెరెడిత్, ఇంగ్లీషు

మనం కవిత్వం, సంగీతం, లలితకళలు లేకుండా బ్రతకొచ్చు;

మనం మనసూ, హృదయం లేకుండా బ్రతకొచ్చు;

మనం స్నేహితులూ, పుస్తకాలూ లేకుండా బ్రతకొచ్చు;

కానీ నాగరిక మానవుడు వంటవాళ్ళు లేకుండా బ్రతకలేడు.

పుస్తకాలు లేకుండా బ్రతకొచ్చు… వేదన తప్ప జ్ఞానం ఏమి మిగులుస్తుంది?

ఆశలేకుండా బ్రతకొచ్చు… ఆశ అంటే మోసం తప్ప మరేమిటి?

ప్రేమ లేకుండా బ్రతకొచ్చు… చింతించడానికి తప్ప ఆవేశం దేనికి పనికొస్తుంది?

కానీ అన్నం తినకుండా బ్రతకగలిగిన మనిషెక్కడున్నాడో చూపించండి?

.

ఓవెన్ మెరెడిత్

9 August 1876 – 25 October 1947

ఇంగ్లీషు

 

.

Lucile: Part 1, Canto 2

 We may live without poetry, music and art;

 We may live without conscience and live without heart;

 We may live without friends; we may live without books;

 But civilized man cannot live without cooks.

 He may live without books, — what is knowledge but grieving?

 He may live without hope, — what is hope but deceiving?

 He may live without love, — what is passion but pining?

 But where is the man that can live without dining?

.

Owen Meredith (Pen name of Victor Alexander George Robert Bulwer-Lytton, 2nd Earl of Lytton KG GCSI GCIE PC DL)

9 August 1876 – 25 October 1947

English

Poem Courtesy: http://wonderingminstrels.blogspot.in/search/label/Poet%3A%20Owen%20Meredith

%d bloggers like this: