అనువాదలహరి

మంచు బిందువులు … సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

అతను నావాడని కలగంటాను
ఆతను నిజాయితీపరుడని కలగంటాను
అతని మాటలు భద్రంగా దాచుకుంటాను
గులాబి రేకులు మంచుబిందువులు దాచినట్టు.

ఓ దాహార్తివైన గులాబీ,
ఓ చిన్నారి నా మనసా జాగ్రత్త!
లేకుంటే మీకు వంద గులాబుల
బరువు భరించాల్సి వస్తుంది.
.
సారా టీజ్డేల్

August 8, 1884 – January 29, 1933

అమెరికను కవయిత్రి

.

sara-teasdale

Dew

I dream that he is mine,

I dream that he is true,

And all his words I keep

As rose-leaves hold the dew.

O little thirsty rose,

O little heart beware,

Lest you should hope to hold

A hundred roses’ share.

.

Sara Teasdale

August 8, 1884 – January 29, 1933

American Poetess

 

Poem Courtesy:  http://www.mckinley.k12.hi.us/ebooks/pdf/helen10.pdf

 

%d bloggers like this: