అనువాదలహరి

శ్లాఘించబడని అందం… రిచర్డ్ ఆల్డింగ్టన్, ఇంగ్లీషు కవి

ఉన్నది నువ్వొకతెవే

ఇతరులు మోసగత్తెలూ,శుచిలేని, పరాన్నభుక్కులూ.

నీ వొకతెవే నిరాడంబరంగా, స్థిరంగా, స్పష్టంగా ఉంటావు.

కాంతి నీ చుట్టూ వక్రగతులుపోతుంది

బంగారు తీవెల పొదరింటిలా.

నీ మాటలు శీతల చంద్రకాంత ఫలకాలూ

వాసనలేని పూవులూనా?

 

నవ్వు!నవ్వు!

వాళ్ళు తప్పిదాలు చేస్తే చెయ్యనీ.

సముద్ర మెప్పటికీ సముద్రమే.

దాన్ని ఎవరూ మార్చలేరు.

దాన్ని ఎవరూ స్వంతం చేసుకోలేరు.

.

రిచర్ద్ ఆల్డింగ్టన్

8 July 1892 – 27 July 1962

ఇంగ్లీషు కవి

.

richard_aldington

.

Beauty Unpraised

.

There is only you.

The rest are palterers, slovens, parasites.

You only are strong, clear-cut, austere;

Only about you the light curls

Like a gold laurel bough.

 

Your words are cold flaked stone,

Scentless white violets?

Laugh!

Let them blunder.

The sea is ever the sea

None can change it,

None can possess it.

.

Richard Aldington  (aka Edward Godfree Aldington)

 8 July 1892 – 27 July 1962

English Poet

Poem Courtesy: Poetry Magazine

Vol XIV, No IV page 3

http://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/browse?volume=14&issue=4&page=3

 

%d bloggers like this: