అనువాదలహరి

దృగ్గోచరం… ఎలిజబెత్ బారెట్ బ్రౌనింగ్, ఇంగ్లీషు కవయిత్రి

నేను అనుకుంటుంటాను, మనం కూడా, కలతపడ్డ మనసుతో పిల్లలు

వాళ్ళ ముఖాలని కిటికీ అద్దాలకి ఆనించి, తమ నిట్టూర్పులతో

అద్దాలను మసకబార్చి ఆకాశాన్నీ, ఎదురుగా కనిపించే అందమైన

ప్రకృతిదృశ్యాన్నీ మరుగుపరుచుకున్నట్టు, ప్రవర్తిస్తుంటామని.

అయ్యో! ఆ సృష్టికర్త అయిన దేవుడుకూడా ఆరకంగా

బాధాతప్తమైన ఆత్మకీ, మరణానంతర జీవితానికీ,

రెండింటికీ మధ్య ఒక మార్మికమైన గీత గీసాడుకదా!

మనల్ని చూడమని ఆదేశిస్తున్న దృశ్యాల్ని తెలివితక్కువవాళ్లలా

దుఃఖాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని చూడలేకున్నాము. ఓ మనిషీ, సోదరా!

ప్రశాంతంగా, ధైర్యంగా ఉండు! నీ వెక్కిళ్ళు ఆపుకో,

విశాలమైన నీ ఆత్మయొక్క కిటికీలను తప్పులనుండి నిర్మలంగా ఉంచు

అలా చేస్తే, ప్రాణప్రతిష్ఠకి అనుమతి దొరికిననాటినుండి

నీ దృష్టి స్పష్టంగా ఉండి సక్రమంగా చూడగలుగుతావు:

సూర్యాస్తమయాన్ని… మృత్యువులోని వెలుగులని.

.

ఎలిజబెత్ బారెట్ బ్రౌనింగ్

(6 March 1806 – 29 June 1861) 

ఇంగ్లీషు కవయిత్రి

.

.

The Prospect

Methinks we do as fretful children do,      

  Leaning their faces on the window-pane  

  To sigh the glass dim with their own breath’s stain,  

And shut the sky and landscape from their view;

And, thus, alas! since God the maker drew

  A mystic separation ’twixt those twain,—       

  The life beyond us and our souls in pain,—      

We miss the prospect which we are called unto  

By grief we are fools to use. Be still and strong, 

O man, my brother! hold thy sobbing breath,     

  And keep thy soul’s large windows pure from wrong;        

That so, as life’s appointment issueth,      

  Thy vision may be clear to watch along  

The sunset consummation-lights of death.

.

Elizabeth Barrett Browning

(6 March 1806 – 29 June 1861)

English Poetess

The World’s Best Poetry.

Eds. Bliss Carman, et al. 

Volume IV. The Higher Life.  1904.

VII. Death: Immortality: Heaven

http://www.bartleby.com/360/4/215.html 

 

%d bloggers like this: