అనువాదలహరి

తల్లీ- బిడ్డా…. యూజీన్ ఫీల్డ్ అమెరికను

ఒక రాత్రి చిన్న మంచు బిందువొకటి

గులాబి ఎదమీద పడింది…

“ఓ చిన్ని చుక్కా! నిన్ను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాలే

ఇక్కడ నిశ్చింతగా సేదదీరు” అని ఆదరించింది

అనురాగముతో మెరుస్తున్న గులాబిని చూసి

ఆకసానికి ఈర్ష్యతో ముఖం నల్లబడింది

వెంటనే వేడి వెలుగుల దూతను పంపి

మంచు బిందువును హరించింది.

“ఓహ్! దైవమిచ్చిన నా బిడ్డని నాకిచ్చీ!

అది నా ప్రాణం…” అని గులాబి బాధతో ఆక్రోశించింది

కానీ, ఆకసం విజయ గర్వంతో నవ్వింది

పాపం, గులాబి తల్లి, గుండె పగిలి నేల రాలింది.

.

యూజీన్ ఫీల్డ్

September 2, 1850 – November 4, 1895

అమెరికను

Mother and child

.

One night a tiny dewdrop fell

Into the bosom of a rose,–

“Dear little one, I love thee well,

Be ever here thy sweet repose!”

 

Seeing the rose with love bedight,

The envious sky frowned dark, and then

Sent forth a messenger of light

And caught the dewdrop up again.

 

“Oh, give me back my heavenly child,–

My love!” the rose in anguish cried;

Alas! the sky triumphant smiled,

And so the flower, heart-broken, died.

.

Eugene Field

September 2, 1850 – November 4, 1895

American Writer

Poem Courtesy:

http://famouspoetsandpoems.com/poets/eugene_field/poems/9217.html

 

%d bloggers like this: