అనువాదలహరి

పిల్లలు… వాల్టర్ సావేజ్ లాండర్, ఇంగ్లీషు కవి

తల్లులెలాంటి వారో పిల్లలలాంటి వారు.
వెర్రి అభిమానపడే తండ్రి అంత వెర్రిగా చూచినా,
ఉయ్యాలలో నిద్రపోతున్న కొడుకుమీద
రాశిపోసిన తన అన్ని ఆశలూ, భయాలతో
తల్లి తన పేగుబంధంతో చూసినట్టుగా
ఆ చిన్నారి హృదయాన్ని ప్రేమగా చూడలేడు.

తన ప్రక్కన మోకాళ్ళమీద కూచుని
తన రూపుదిద్దుకుంటున్న తన ముఖంలో ఎప్పుడూ
తల్లి పోలికలు వెదుకుతున్న నాన్నను చూసి
ఆ చిన్నారి ఆశ్చర్యంగా,గుడ్లప్పగించి చూస్తాడు;
కానీ, ఆమె ఒక్కతెకే చేతులు చాచి
నిలబడతాడు; ఆమె ఒక్కతెకే ఆ కళ్ళు
ఆనందంతో విప్పారుతాయి, ఆశ్చర్యంతో కాకుండా.
.
వాల్టర్ సావేజ్ లాండర్

(30 January 1775 – 17 September 1864)

ఇంగ్లీషు కవి

Walter Savage Landor
Walter Savage Landor

Children

.

Children are what the mothers are.

No fondest father’s fondest care

Can fashion so the infant heart

As those creative beams that dart,

With all their hopes and fears, upon

The cradle of a sleeping son.

His startled eyes with wonder see

A father near him on his knee,

Who wishes all the while to trace

The mother in his future face;

But ’t is to her alone uprise

His waking arms; to her those eyes

Open with joy and not surprise.

.

Walter Savage Landor

(30 January 1775 – 17 September 1864)

English Poet

Poem Courtesy:

The World’s Best Poetry.

Eds.  Bliss Carman, et al.,

Volume I. Of Home: of Friendship.  1904.

Poems of Home: I. About Children

http://www.bartleby.com/360/1/23.html

%d bloggers like this: