అనువాదలహరి

వసంత కాలం …హఫీజ్, పెర్షియన్ సూఫీ కవి

వసంతం వచ్చేసింది! గులాబులూ,
మల్లెలూ, కలువలూ మట్టిలోంచి తలెత్తుతున్నాయి–
నువ్వు ఇంకా ఎందుకు మట్టి క్రిందే పడి ఉంటావు?
బరువెక్కిన మేఘాల్లా నా ఈ కళ్ళు
నీ సమాధి చెర మీద వర్షిస్తుంటాయి కన్నీళ్ళు
నువ్వుకూడా మట్టిలోంచి తల పైకెత్తేదాకా!

హఫీజ్…

పెర్షియన్ సూఫీ కవి 

1325 –1389

 

The days of Spring are here! The eglantine,

The rose, the tulip from the dust have risen–

And thou, why liest thou beneath the dust?

Like the full clouds of Spring, these eyes of mine

Shall scatter tears upon the grave thy prison,

Till thou too from the earth thine head shalt thrust.

 – Hafiz

(Khwāja Shams-ud-Dīn Muḥammad Ḥāfeẓ-e Shīrāzī)

1325 –1389

Persian Poet

– Trans: G. Bell (1897)

Poem Courtesy:

http://www.poetseers.org/the-poetseers/hafiz/hafiz-poems/the-days-of-spring/index.html

%d bloggers like this: