అనువాదలహరి

నీకు నా కవితలు నచ్చితే…ఇ. ఇ. కమ్మింగ్స్, అమెరికను కవి

నీకు నా కవితలు నచ్చితే
సాయంత్రం వేళ వాటిని కొద్ది దూరంలో నీ వెనుక అనుసరించనీ.

అప్పుడు ప్రజలు అంటారు:
“ఈ త్రోవలో నేనొక రాకుమారి వెళ్ళడం చూశాను
తన ప్రియుడిని కలుసుకోడానికి …
(అప్పటికి చీకటి పడింది)
ఆమె వెనుక ఏమీ తెలియని, పొడగరులైన పొడవైన,
సైనికులు అనుసరించడం చూశాను.
.
ఇ. ఇ. కమ్మింగ్స్
అమెరికను కవి

If you like my poems…  let them

 

.

if you like my poems let them 
walk in the evening,a little behind you 

then people will say 
“Along this road i saw a princess pass 
on her way to meet her lover(it was 
toward nightfall)with tall and ignorant servants.” 

.

E E Cummings

Poem Courtesy:

http://www.inspire-us.com/poems/cummings.html

%d bloggers like this: