అనువాదలహరి

ఒక చక్కని ఉదయం… జాన్ స్టెర్లింగ్, స్కాటిష్ రచయిత

ఓ అగోచరమైన దివ్యాత్మా! నీ నుండి ఒక అపూర్వమైన
ప్రశాంతత ప్రసరిస్తోంది, భూమ్యాకాశాలు ఉప్పొంగుతున్నాయి!
వృక్షాలూ, కొండలూ, వాకిళ్ళూ స్పష్టంగా మెరుస్తున్నాయి,
నీ విశాలమైన సాగరం నలుదిక్కులా సేదదీరుతోంది.

ఊదారంగు ఆకాశ నేపధ్యంలో గిరిశిఖరాల వరుస
స్పష్టంగా, నిలువుగా, నల్లని రాళ్లతో, లోయలతో కనిపిస్తోంది,
అనాచ్చాదితమైన వెలుగు రేకలు విశాలంగా పరుచుకుంటున్నాయి
దూరంగా రోదసిలో నీ ఉనికికి ఆటపట్టయిన శూన్యంలో.

ఎక్కడో మ్రోగుతున్న గంటలు, మంద్రంగా ఘోషిస్తున్న సముద్రమూ,
అడవిలో, ఊసులాడే పొదల్లో పక్షులుపాడే కమ్మని పాటలూ
దూరగా ఏ నిమిత్తమూ లేకుండా ఆనందించే పిల్లల చేష్టలూ,
కన్నెపిల్ల  పాటలూ, అన్నీ ఒక సమ్యక్ శృతిలోనే సాగుతున్నాయి.

ఆ దట్టమైన పచ్చనాకుల సమూహంలోంచి ఆటాడుకునే సూర్యుని
వెలుగు నీడలు, మనోలోకంలోని జీవితాన్ని తలపిస్తున్నాయి.
తెల్లని ఆ ఓడ తెరచాప సున్నితంగా ఎగురుతూ ముందుకు సాగిపోతోంది,
రాబోయే తుఫానులూ, సమస్యలగురించి ఏ చింతా లేకుండా.
.
జాన్ స్టెర్లింగ్

20 July 1806 – 18 September 1844
స్కాటిష్ రచయిత

 

On a Beautiful Day

 

 

O unseen Spirit! now a calm divine

  Comes forth from thee, rejoicing earth and air!      

Trees, hills, and houses, all distinctly shine,      

  And thy great ocean slumbers everywhere.    

 

The mountain ridge against the purple sky      

  Stands clear and strong, with darkened rocks and dells,  

And cloudless brightness opens wide and high 

  A home aerial, where thy presence dwells.      

 

The chime of bells remote, the murmuring sea,

  The song of birds in whispering copse and wood,   

The distant voice of children’s thoughtless glee,         

  And maiden’s songs, are all one voice of good.        

 

Amid the leaves’ green mass a sunny play        

  Of flash and shadow stirs like inward life:     

The ship’s white sail glides onward far away,  

  Unhaunted by a dream of storm or strife.

.

John Sterling

(20 July 1806 – 18 September 1844)

Scottish Writer

 

Courtesy:

The World’s Best Poetry.

eds Bliss Carman, et al.. 

Volume V. Nature.  1904.

  1. Nature’s Influence

http://www.bartleby.com/360/5/3.html

%d bloggers like this: