అనువాదలహరి

నేను పవనాన్ని… జో ఏకిన్స్, అమెరికను

నేను నిలకడలేని పవనాన్ని
నువ్వు నిశ్చలమైన ధరిత్రివి;
నేను ఇసుకమీద
అటూ ఇటూ కదలాడే నీడని.

నేను గాలికి అల్లల్లాడే పత్రాన్ని
నువ్వు తొణకక నిలబడే వృక్షానివి;
నువ్వు తన ఉనికినుండి కదలని నక్షత్రానివి
నేను చంచలమైన సముద్రాన్ని.

నువ్వు శాశ్వతమైన వెలుగువి
నేను దివిటీలా సమసిపోతాను;
నువ్వు రసార్ణవంలో ముంచెత్తే సంగీతానివి
నేను? … ఒక కేకని.
.

జో ఏకిన్స్

(30 October 1886 – 29 October 1958)

అమెరికను కవయిత్రి

.

Zoë Akins, was an artist who became successful as a Broadway playwright. For Akins, this was a hard-earned title, which she achieved after years of false starts and near misses. She wrote over 40 plays, 18 of which appeared on the Broadway stage between 1919 and 1944. Also in her oeuvre are two novels, numerous short stories and essays, several film and television scripts, and two volumes of poetry…

Read the rest of the intro at:

http://rompedas.blogspot.com/2010/06/broadway-playwright.html

 

.

I Am the Wind

 .

I am the wind that wavers,               

  You are the certain land;

I am the shadow that passes            

  Over the sand.   

 

I am the leaf that quivers,

  You the unshaken tree;   

You are the stars that are steadfast,               

  I am the sea.      

 

You are the light eternal—

  Like a torch I shall die;    

You are the surge of deep music,    

  I but a cry!

.

Zoë Akins

(30 October 1886 – 29 October 1958)

American Poet, Playwright

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/5.html

%d bloggers like this: