అనువాదలహరి

సంభాషణ… వాల్టర్ కాన్రాడ్ ఆర్సెన్ బర్గ్, అమెరికను

“జీవితమా!ఓపిక పట్టు. ప్రేమ గుమ్మందగ్గర ఉన్నాడు.
తను లోనికి వచ్చినపుడు, స్వాగతించి సుఖంగా కూచోనీ.
పాపం ఎన్ని రోడ్లు తిరగవలసి వచ్చిందో ఆలోచించు.
ఎంతకాలం అతను నిర్రిక్షించవలసి వచ్చిందో ఊహించు.”

“లాభం లేదు. ప్రేమని లోనికి రానిస్తే నాకు ఆలస్యం అయిపోతుంది.
అతనికంటే ముందు మరొకడు వచ్చేడు. ఇపుడు ఖాళీ లేదు.
నేను ఆ బంధం గురించి కూడా జాగ్రత్తగా ఆలోచించేను.
ప్రేమనే అవకాశం కోసం వేచి ఉండనీ. వస్తే కాల్చుకుతినెస్తాడు” 

“జీవితమా! కాస్త తీరిక చేసుకుని ప్రేమని లోనికి రానీ.
నీ అందమైన కేశాల్ని అతనికి అందివ్వు; తను చక్కగా ముడివేస్తాడు.”

“అసలు ప్రేమకే పనిలేక పాటలు పాడుకుంటూ పొద్దుపుచ్చుతున్నాడు.
లాభంలేదు గానీ. ప్రేమని చివరగా రానీ. కడదాకా ఉంటాడులే.”

జీవితమా! భద్రం. ప్రేమ చివరివాడు కాదు.
ప్రేమ ఎప్పుడో వెళిపోయాడు. ఇక మృత్యువుతో సరిపెట్టుకో.
.
వాల్టర్ కాన్రాడ్ ఆర్సెన్ బర్గ్

April 4, 1878 – January 29, 1954

అమెరికను

.

Dialogue

.

Be patient, Life, when Love is at the gate,

And when he enters let him be at home.

Think of the roads that he has had to roam.

Think of the years that he has had to wait.

But if I let Love in I shall be late.

Another has come first—there is no room.

And I am thoughtful of the endless loom—

Let Love be patient, the importunate.

O Life, be idle and let Love come in,

And give thy dreamy hair that Love may spin.

But Love himself is idle with his song.

Let Love come last, and then may Love last long.

Be patient, Life, for Love is not the last.

Be patient now with Death, for Love has passed.

.

Walter Conrad Arensberg

April 4, 1878 – January 29, 1954

American Art Collector, Critic and Poet.

Poem Courtesy:

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/18.html

%d bloggers like this: