అనువాదలహరి

Annual Report on my blog

https://teluguanuvaadaalu.wordpress.com/2015/annual-report/

 

గని కార్మికుడు… మేక్స్ వెల్ బోడెన్ హీం, అమెరికను

పైనున్న వాళ్ళందరూ నిన్నెరుగుదురని అంటారు;

వాళ్ళు చెప్పేది అబద్ధం.

నువ్వు నా తండ్రివి; నేను పనిచేసే నిశ్శబ్దం నా తల్లి;

ఒక్క కొడుక్కే తెలుసు తండ్రి సంగతి.

మనిద్దరం ఒక్కలాటి వాళ్ళమే నాన్నా!

మన అంతరంగాల్ని బహిర్గతం చెయ్యం,

జ్ఞానం మనల్ని ఒదిగి ఉండేలా చేస్తుంది.

బయటకి వెళితే

నేను కూడా నా సోదరులతో పాటే తాగి అరుస్తుంటాను-

తమ ఉనికికి కారకులైన తల్లిదండ్రుల్ని మరిచే చాలామంది పిల్లల్లా.

కానీ నువ్వు మళ్ళీ గట్టిగా ఒడిసి పట్టుకుంటావు;

మేము నీ నుండి దొంగిలించిన జీవనకోలాహలానికి మూల్యం చెల్లిస్తాము.

.

మేక్స్ వెల్ బోడెన్ హీం

May 26, 1892 – February 6, 1954

అమెరికను కవి

.

 Image Courtesy: http://www.louisoder-verlag.de/louisoder-authors/autor-maxwell-bodenheim.jpg

 

.

The Miner

.

Those on the top say they know you, Earth—they are liars.

You are my father, and the silence I work in is my mother.

Only the son knows his father.

We are alike—sweaty, inarticulate of soul, bending under thick knowledge.

I drink and shout with my brothers when above you—

Like most children we soon forget the parents of our souls.

But you avidly grip us again—we pay for the little noise of life we steal.

.

Maxwell Bodenheim

May 26, 1892 – February 6, 1954

American Poet and Novelist.

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/28.html

%d bloggers like this: