అనువాదలహరి

సైనికుడు… రూపర్ట్ బ్రూక్, ఇంగ్లీషు కవి

నేను మరణించడం జరిగితే, నా గురించి ఇలా తలపోయండి:

ఎక్కడో దేశంకాని దేశంలో ఓ మూల ఒకింత జాగా ఉంటుంది

అది ఎప్పుడూ ఇంగ్లండునే తలపోస్తుంది. అక్కడ ఆ

అపురూపమైన నేలలో అంతకంటే విలువైన మట్టి దాగుంది.

ఆ మట్టి ఇంగ్లండులో పుట్టి, రూపుదిద్దుకుని, జ్ఞానం సంపాదించింది,

ఇంగ్లండు ఒకప్పుడు ప్రేమించడానికి పూలనీ, తిరగడానికి త్రోవల్నీ ఇచ్చింది,

అది ఇంగ్లండులో ఒక భాగం, అది అన్నిరకాలుగా ఇంగ్లండునే ప్రతిఫలిస్తుంది,

అక్కడి నదుల్లో ములిగి, అదృష్టం కొద్దీ అక్కడి సూర్యుడి వెలుగుని అనుభవించింది.

భగవంతుని కల్పనలో ఒక క్షణికమైన ఊహ, ఇంగ్లండు

ఇచ్చిన ఆలోచనలనే ఏదో మేరకు తిరిగి ప్రతిబింబిస్తుంది;

అక్కడి ప్రకృతిసౌందర్యాలూ, ఆమె నిశ్చింతగా కన్న కలలూ;

మిత్రుల నుండి నేర్చుకున్న అకళంకమైన హాసమూ, సౌమ్యత,

ఇంగ్లండు ఆకాశంక్రింద అక్కడ ఆ గుండెలో పదిలంగా ఉండేవని.

.

రూపర్ట్ బ్రూక్

3 August 1887 – 23 April 1915

ఇంగ్లీషు కవి

.

.

The Soldier

 .

IF I should die, think only this of me:

  That there’s some corner of a foreign field

That is for ever England. There shall be

  In that rich earth a richer dust concealed;

A dust whom England bore, shaped, made aware,

  Gave, once, her flowers to love, her ways to roam,

A body of England’s, breathing English air,

  Washed by the rivers, blest by suns of home.

And think, this heart, all evil shed away,

  A pulse in the eternal mind, no less

Gives somewhere back the thoughts by England given;

  Her sights and sounds; dreams happy as her day;

And laughter, learnt of friends; and gentleness,

  In hearts at peace, under an English heaven.

.

Rupert Brooke

3 August 1887 – 23 April 1915

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/40.html

%d bloggers like this: