అనువాదలహరి

నను చివరిసారిగా ప్రేమించు… ఏలిస్ కార్బిన్, అమెరికను

కడసారి నను ప్రేమించు, ఇష్టం లేదా, విడిచిపెట్టు;
కటువైన మాటలు, ఈ సగం సగం మాటల్లా, నన్ను బాధించవు;
చివరగా చెబుతున్నా, అయితే నన్ను ప్రేమించు, లేదా విడిచిపెట్టు.

కడసారిగా నను ప్రేమించు, లేకుంటే నువ్వు చెప్పిన
ఆఖరిమాటే చివరి మాట కానీ;
నను ప్రేమించు లేదా విడిచిపెట్టు…
ఒక ఎగిరే పక్షిలా, మబ్బుతునకలా, ఆవిరిలా…

కడసారిగా నను ప్రేమించు…
నేనిపుడు శిలపై జాల్వారుతున్న జలని.
.
ఏలిస్ కార్బిన్

April 16, 1881 – July 18, 1949

అమెరికను కవయిత్రి

.

Love Me at Last

 .

Love me at last, or if you will not,

    Leave me;

Hard words could never, as these half-words,

    Grieve me:

Love me at last—or leave me.

Love me at last, or let the last word uttered

    Be but your own;

Love me, or leave me—as a cloud, a vapor,

    Or a bird flown.

Love me at last—I am but sliding water

    Over a stone.

.

Alice Corbin (Henderson)

April 16, 1881 – July 18, 1949

American Poet, author and Editor

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/61.html

%d bloggers like this: