అనువాదలహరి

ఒంటరి మరణం… ఎడిలేడ్ క్రాప్సీ, అమెరికను కవయిత్రి

చలిలో నేను బయటకు వస్తాను; నేను
చల్లటినీటిలోనే స్నానం చేస్తాను;
నేను వణుకుతూ, పశ్చాత్తాపపడతాను;
ఒంటరిగా ప్రభాతవేళ నా నుదిటికీ,
కాళ్ళకీ, చేతులకీ విభూతిపూసుకుంటాను;
వెలుతురు రాకుండా కిటికీలు మూసెస్తాను
పొడవాటి నాలుగు కొవ్వొత్తిల్నీ
వాటి ఒరల్లో నిలిపి వెలిగిస్తాను;
తూరుపు తెల్లవారుతుంటే,
నేను పక్కమీద శరీరాన్ని వాల్చి
మొహమ్మీదకి ముసుగులాక్కుంటాను.
.
ఎడిలేడ్ క్రాప్సీ

September 9, 1878 – October 8, 1914

అమెరికను కవయిత్రి

.

Adelaide Crapsey

September 9, 1878 – October 8, 1914

.

The Lonely Death

.

In the cold I will rise, I will bathe

In waters of ice; myself

Will shiver, and shrive myself,

Alone in the dawn, and anoint

Forehead and feet and hands;

I will shutter the windows from light,

I will place in their sockets the four

Tall candles and set them a-flame

In the grey of the dawn; and myself

Will lay myself straight in my bed,

And draw the sheet under my chin.

.

Adelaide Crapsey

September 9, 1878 – October 8, 1914

American

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/80.html

%d bloggers like this: