అనువాదలహరి

మడుగు… హిల్డా డూలిటిల్, అమెరికను

ఇంకా బ్రతికే ఉన్నావా?
నేను నిన్ను తాకుతానో లేదో
సముద్రంలో చేపలా అల్లల్లాడిపోతావు.
నిన్ను నా వలతో రక్షిస్తాను.
అందమైన చారలున్నదానా? ఇంతకీ నువ్వెవరు?
.
హిల్డా డూలిటిల్
September 10, 1886 – September 27, 1961
అమెరికను

The Pool
.

Are you alive?
I touch you—
You quiver like a sea-fish.
I cover you with my net.
What are you, banded one?
.
H. D.
September 10, 1886 – September 27, 1961
American
The New Poetry: An Anthology. 1917.
Harriet Monroe, ed. (1860–1936).
http://www.bartleby.com/265/83.html

%d bloggers like this: