అనువాదలహరి

జోకు… విల్ఫ్రెడ్ విల్సన్ గిబ్సన్, ఇంగ్లీషు కవి

ఇద్దరం ఇరుక్కుని కూచున్నప్పటికీ
అతను జోకు వెయ్యడం మానలేదు,
అందువల్ల మరొక కొత్తజోకు వెయ్యడానికి
ప్రయత్నించినపుడు పగలబడి నవ్వుతుండగా
ప్రమాదవశాత్తూ అతని తల
బయటకి కనిపించింది.
అతను జోకు వేస్తుండగానే తుపాకీ పేలింది…
దేముడికెరుక… మిగతాది ఎపుడు వింటానో!
.
విల్ఫ్రిడ్ విల్సన్ గిబ్సన్
2.10.1878- 26.5. 1962
ఇంగ్లీషు కవి

.

The Joke

.

He’d even have his joke

While we were sitting tight,

And so he needs must poke

His silly head in sight

To whisper some new jest

Chortling. But as he spoke

A rifle cracked …

And now God knows when I shall hear the rest!

.

Wilfrid Wilson Gibson

(2 October 1878 – 26 May 1962) English

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/137.html

%d bloggers like this: