అనువాదలహరి

నేను చంపిన సైనికుడు… థామస్ హార్డీ, ఇంగ్లీషు కవి

మేము గతంలో ఎప్పుడైనా
ఏ పాత సత్రం దగ్గరో కలిసి
ఉండి ఉంటే, పక్కపక్కన కూచుని
సరదాగా మద్యం సేవించి ఉండేవాళ్లమి.

కాని పదాతి దళంలో పెరిగి ఉండడం వల్ల
ఒకరికొకరు ఎదురై తేరిపార చూసుకుంటున్నప్పుడు
అతను నా మీదా నేనతని మీదా కాల్పులు జరుపుకున్నాం
అతను ఉన్నచోటే కూలబడి చనిపోయాడు.

అతన్ని నేను కాల్చి చంపేను
ఎందుకంటే, తను నా శత్రువు గనుక…
అంతే!— అతను నా శత్రువే అనుకొండి
అది స్పష్టం. సందేహమేమీ లేదు… కానీ…

నా లాగే, అతను కూడా, బహుశా
ఏ పంజరాలమ్ముకుంటూనో- పని పోయి- ఉన్నట్టుండి
సైన్యంలో చేరితేబాగుణ్ణనుకుని ఉంటాడు.
వేరే కారణం ఏదీ కనిపించదు.

నిజం. ఈ యుద్ధం ఎంత చిత్రాతిచిత్రమైనది కాకపోతే
మరొక చోట తారసపడి ఉంటే ఏదో సాయం చేయడమో
కడుపునింపి పంపించడమో చేసే సాటి మనిషిని,
ఇక్కడ నేలకూల్చవలసి వస్తుంది!
.
థామస్ హార్డీ
2 జూన్ 1840- 11 జనవరి 1928
ఇంగ్లీషు కవి, నవలా కారుడు

Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org
Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

The Man He Killed

 .

    “Had he and I but met        

    By some old ancient inn,    

We should have sat us down to wet       

    Right many a nipperkin!     

 

    “But ranged as infantry,     

    And staring face to face,     

I shot at him as he at me,        

    And killed him in his place.

 

    “I shot him dead because—

    Because he was my foe,     

Just so—my foe of course he was;        

    That’s clear enough; although            

 

    “He thought he’d ’list, perhaps,         

    Off-hand like—just as I— 

Was out of work—had sold his traps— 

    No other reason why.         

 

    “Yes; quaint and curious war is!        

    You shoot a fellow down   

You’d treat if met where any bar is,       

    Or help to half-a-crown.”

.

Thomas Hardy

2 June 1840 – 11 January 1928

English Poet and Novelist

Poem Courtesy:

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).   

http://www.bartleby.com/265/153.html

%d bloggers like this: