అనువాదలహరి

Tranquillity… Manasa Chamarti Telugu, Indian

O Vault of Heaven!

When you sizzle all of a sudden
with a streak of lightning

or when I rattle feverishly
to find expression to an idea

What a turmoil it is!

But
once you melt into drops…
And I flow into a poem…

what a seize of tranquility!
.
Manasa Chamarti
Telugu Poet

Photo Courtesy: Manasa Chamarti
Photo Courtesy:                         Manasa Chamarti

.

శమన

.

నువ్వున్నట్టుండి
ఒక మెరుపువై వణికినా

నే నిలువెల్లా జ్వలించి
ఒక ఆలోచనై చలించినా

ఎంత అలజడి!

చినుకుల్లా కురిసేక నీలోనూ
కవిత్వమై కరిగాక నాలోనూ…

ఆకాశమా!
తేలికపడ్డాక
ఎంత ప్రశాంతత!
.
మానస చామర్తి
తెలుగు కవయిత్రి

%d bloggers like this: