అనువాదలహరి

మాక్స్ మైకేల్సన్, అమెరికను కవి

ఓ తుఫానా!
నన్ను నీ చక్రవ్యూహాల్లోకి తీసుకుపో
తలతిరిగేలా నీతో దొర్లనీ
తుపాకి గుండులా నీతోపాటు దుముకుతూ ఎగరనీ.
నేను నిన్ను “ఆగు. చాలు” అనాలి
నీవన్నీ బెదిరింపులని తెలుసు;
నువ్వు విశృంఖలంగా ఉంటావనీ తెలుసు;
నువ్వు చెప్పాపెట్టకుండా వస్తావనీ తెలుసు!
.
మేక్స్

1880-1953

అమెరికను కవి

Storm

.

Storm,

Wild one,

Take me in your whirl,

In your giddy reel,

In your shot-like leaps and flights.

Hear me call—stop and hear.

I know you, blusterer; I know you, wild one—

I know your mysterious call.

.

Max Michelson

1880-1953

American Imagist Poet

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/240.html

%d bloggers like this: