అనువాదలహరి

నేను ప్రపంచాన్ని పరిత్యజించాను… యోనిజీరో నొగూచి, జపనీస్ కవి

నేను ప్రపంచాన్ని పరిత్యజించేను
నన్నేదీ తాకదని అనుకున్నాను.
అయినా, మంచు కురిసిన రోజు చలేస్తూనే ఉంది
పూలు విరిసిన రోజు ఆనందం కలుగుతూనే ఉంది
.
యోనిజీరో నొగూచి
December 8, 1875 – July 13, 1947
జపనీస్ కవి.

.

I Have Cast the World

I have cast the world,    

      and think me as nothing.  

Yet I feel cold on snow-filling day,  

And happy on flower day.

.

Yone Noguchi 

December 8, 1875 – July 13, 1947 

Japanese Poet

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/264.html

%d bloggers like this: