అనువాదలహరి

పునరుద్ధరణ… హొరేస్ హోలీ, అమెరికను కవి

మరొకసారి, సంతోషం నిండిన కవులనోటంట
మాటలు
పదునుగా వెలువడతాయి.
నవయువప్రేమికుడిలా
ఒక తెలియని శక్తి వాళ్ళని ఆవహించి,
చిన్నాభిన్నం చేస్తుంది…
దానితో వాళ్ళు భావగర్భితులౌతారు.
వాళ్ళ మాటలు ఇప్పుడు తుఫాను హోరులా ఉంటాయి;
వాటి భావాలు మనసులోకి సూటిగా దిగబడతాయి
నర్తకి తన జుబ్బాలోంచి తీసి ఝళిపించిన చురకత్తిలా.
మరొక సారి
కరుకైన, భీకరమైన పదాలు
అనంత నిశ్శబ్దపు లోతులలోంచి బయటకు వస్తాయి.
వాళ్ళ వెనక
నూత్న దైవాలూ, విజేతలైన జాతులూ
ఆనందంగా వంతపాడుకుంటూ నడుస్తాయి.
.
హొరేస్ హోలీ
అమెరికను కవి

.

Renaissance

Once more, in the mouths of glad poets,

Words have become

Terrible.

An energy has seized them and ravished them

Like a young lover,

And they are pregnant.

Their sound is the roaring of March tempests;

Their meaning stabs the heart

Like the dagger thrust flashing from a dancer’s sleeve.

Terrible and stark words

Once more,

Risen from the deeps of eternal silence.

New gods and fruitfuller races

Chant

Jubilant behind them!

.

Horace Holley

American Poet

Courtesy: https://archive.org/stream/divinationscreat00holl#page/2/mode/2up

%d bloggers like this: