అనువాదలహరి

ఇంకా నేర్చుకుంటున్నా… జూడిత్ వయొరిస్ట్ అమెరికను కవయిత్రి

నేను కృతజ్ఞతలు ఎలా చెప్పాలో నేర్చుకుంటున్నా
నేను ఎలా అభ్యర్థించాలో నేర్చుకుంటున్నా
నాకుతుమ్మొచ్చినపుడు నా స్వెట్టరుకు బదులు
క్లీనెక్స్ ఉపయోగించడం నేర్చుకుంటున్నా
వస్తువులు క్రిందపడేకుండా ఉండడం నేర్చుకుంటున్నా
తింటున్నా, తాగుతున్నా చప్పుడుచెయ్యకుండా ఉండడం నేర్చుకుంటున్నా
దానివల్ల నాకు అప్పుడప్పుడు బాధకలిగినా
త్రేణ్చకుండా ఉండడం నేర్చుకుంటున్నా
నేను మెత్తగా నమలడం నేర్చుకుంటున్నా
మొక్కజొన్నకండెమీద గింజలు తింటున్నప్పుడు.
అన్నిటికన్నా బద్ధకస్తుడుగా ఉండడం
చాలా సుళువని తెలుసుకుంటున్నా

.

.

Learning

 I’m learning to say thank you.

 And I’m learning to say please.

 And I’m learning to use Kleenex,

 Not my sweater, when I sneeze.

 And I’m learning not to dribble.

 And I’m learning not to slurp.

 And I’m learning (though it sometimes really hurts me)

 Not to burp.

 And I’m learning to chew softer

 When I eat corn on the cob.

 And I’m learning that it’s much

 Much easier to be a slob.

.

Judith Viorst

February 2, 1931

American Poetess

Poem Courtesy:

http://wonderingminstrels.blogspot.in/2005/05/learning-judith-viorst.html

%d bloggers like this: