అనువాదలహరి

కొరదా సూచనలు… ఎజ్రా పౌండ్, అమెరికను కవి

ఓ నా కవితలారా! రండి, మనిషి బలహీనతలు బయటపెడదాం
భవిషత్తు గురించి చింతలేని, స్థిరమైన ఉద్యోగం ఉన్న మనిషంటే మనకున్న అసూయ వెళ్ళగక్కుదాం.
నా కవితలారా! మీకు చాలా బద్ధకస్తులు.
ఇలా అయితే మీ జీవితం దారుణంగా ముగుస్తుంది.
మీరు రోడ్లంబట తిరుగుతారు, సందుమలుపుల్లోనూ, బస్సు స్టాపుల్లోనూ పచార్లు చేస్తారు,
మీరు ఊరికే పనీపాటా లేకుండా ఉన్నారు.
కనీసం మీరు మనిషి అంతరాంతరాలలోని ఉదాత్తతనైనా బయటపెట్టరు.
మీకు చివరి రోజులు మరీ దుర్భరంగా గడవడం ఖాయం.

నా సంగతొ అడుగుతున్నారా? నేనిప్పటికే సగం పిచ్చెక్కి ఉన్నాను.
నేను మీతో ఎంతగా వాగి వాగి ఉన్నానంటే నా చుట్టూ మీరే కనిపిస్తున్నారు.
కొవ్వెక్కి బలిసిన పశువులు. దిగంబరులు! మీకు సిగ్గు లేదు.

కానీ, ఇదిగో, అన్నిటిలోకీ కొత్త కవితా!
నీకు బాగా పెంకితనం చెయ్యడానికి అట్టే వయసు రాలేదు.
నేను చైనా నుండి సర్పచిహ్నాలు అల్లిన
ఆకుపచ్చకోటు ఒకటి కొనితెస్తానులే.
ఈటలీ నుండి శాంతా మేరియా చర్చి లో బాలయేసు విగ్రహానికి తొడిగే
ఎర్రని పట్టు పంట్లాలు తీసుకొస్తానులే.

లేకపోతే మనకి మంచి అభిరుచులు లేవనుకుంటారు
మన వంశంలో ఏ కోశానా ఆ జాడలు లేవంటారు.
.
ఎజ్రా పౌండ్

30 October 1885 – 1 November 1972

అమెరికను కవి.

Ezra Pound
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ezra_Pound_2.jpg

.

Further Instructions

.

Come, my songs, let us express our baser passions.

Let us express our envy for the man with a steady job and no worry about the future.

You are very idle, my songs;

I fear you will come to a bad end.

You stand about the streets. You loiter at the corners and bus-stops,

You do next to nothing at all.

You do not even express our inner nobility;

You will come to a very bad end.

And I? I have gone half cracked.

I have talked to you so much that I almost see you about me,

Insolent little beasts! Shameless! Devoid of clothing!

But you, newest song of the lot,

You are not old enough to have done much mischief.

I will get you a green coat out of China

With dragons worked upon it.

I will get you the scarlet silk trousers

From the statue of the infant Christ at Santa Maria Novella;

Lest they say we are lacking in taste,

Or that there is no caste in this family.

.

Ezra Pound

30 October 1885 – 1 November 1972

American Poet

The New Poetry: An Anthology.  1917.

 Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

%d bloggers like this: