అనువాదలహరి

జవాబు… సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

నేను మట్టిలోకి తిరిగి చేరుకున్నప్పుడు
ఆనందంతో తుళ్ళిసలాడిన నా శరీరం
ఒకప్పుడు విర్రవీగిన దాని
ఎరుపు తెలుపు వన్నెలని వదులుకున్నప్పుడు
పురుషులెవరైనా పక్కనుండి పోతూ
పేలవమైన, తెచ్చిపెట్టున జాలితో మాటాడితే
నా మట్టి గొంతు ఎరువుతెచ్చుకుని మరీ
వాళ్ళకి గట్టిగా సమాధానం చెబుతుంది:

“ఓయ్! చాలు, కట్టిపెట్టు. నేను సంతృప్తిగానే ఉన్నా.
అవసరం లేని నీ జాలిమాటలు వెనక్కు తీసుకో!
ఆనందం నాలో ఒక జ్వాల
అది ఒక్క సారి దహించేది కాదు, నిలకడైనది.
అలవోకగా వంగే రెల్లులా సుకుమారమైనది
దాన్ని వంచే తుఫానుని ప్రేమిస్తుంది….
నువ్వు సుఖంలో పొందే ఆనందం కన్నా
నేను దుఃఖంలో ఎంతో ఆనందాన్ననుభవించేను.”
.
సారా టీజ్డేల్

August 8, 1884 – January 29, 1933

అమెరికను కవయిత్రి

Sara Teasdale
Sara Teasdale

.

The Answer

.

When I go back to earth

And all my joyous body

Puts off the red and white

That once had been so proud,

If men should pass above

With false and feeble pity,

My dust will find a voice

To answer them aloud:

“Be still, I am content,

Take back your poor compassion!—

Joy was a flame in me

Too steady to destroy.

Lithe as a bending reed

Loving the storm that sways her—

I found more joy in sorrow

Than you could find in joy.”

.

Sara Teasdale

August 8, 1884 – January 29, 1933

American Poet

The New Poetry: An Anthology.  1917.

 Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

%d bloggers like this: