అనువాదలహరి

చిత్రం! … లూయీ అంటర్ మేయర్, అమెరికను కవి

శ్వాసించలేనివీ, వేటినీ చూడలేనివీ
అలాంటి వాటికే ఎందుకు మరణం ఉండదో?
ఒక పిసరంత నేలకీ, స్పందనలేని రాతికీ,
ఒక ధూళి కణానికీ, కేవలం మట్టిపెల్లకీ
శాశ్వతత్వం అనుగ్రహించబడింది.
ఒక రైలుదారి పక్క గులకరాయికి మృతిలేదు…
భగవంతుని అపురూపవరం లభించింది దానికి.

మన పూర్వీకులు కోసిన గడ్డి
ఇపుడు వాళ్ళ సమాధులపై మొలుస్తోంది.
పారీ పారనట్టి అతి చిన్న వాగులు
ఎప్పుడూ ఇలా వచ్చి అలా పోతూనే ఉంటాయి.
ఇసకలా జడమై బలహీనమైనవాటిని
చంపి ప్రాణంతీయగల మృత్యువు లేదు.
మనిషొక్కడే గొప్పవాడూ, బలవంతుడూ
మేధోపజీవీ…. అందుకే అతనికి మరణం.
.

లూయీ అంటర్ మేయర్

October 1, 1885 – December 18, 1977

అమెరికను కవీ, విమర్శకుడు.

 .

Louis Untermeyer

.

Irony

.

Why are the things that have no death

The ones with neither sight nor breath!

Eternity is thrust upon

A bit of earth, a senseless stone.

A grain of dust, a casual clod

Receives the greatest gift of God.

A pebble in the roadway lies—

                        It never dies.

The grass our fathers cut away

Is growing on their graves to-day;

The tiniest brooks that scarcely flow

Eternally will come and go.

There is no kind of death to kill

The sands that lie so meek and still….

But Man is great and strong and wise—

                        And so he dies.

.

Louis Untermeyer

October 1, 1885 – December 18, 1977

American Poet and Critic

The New Poetry: An Anthology.  1917.

 Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/379.html

%d bloggers like this: