అనువాదలహరి

నేను మేఘాలని చూసేను… హెర్వీ వైట్, అమెరికను

నేను కొండల మధ్య మేఘాలని చూసేను
కారు మొయిలు పింఛాలు జలధారలు కురిపిస్తూ… 
దిగువనున్న అడవుల నీలిమ
లోయకే పరిమితమైపోయింది
పక్వానికొచ్చిన పళ్ళ బరువుతో, గింజపట్టిన వెన్నులతో
చెట్లు సంతృప్తిగా తడిసి ఆనందిస్తున్నాయి.  

నేను ఆ మైదానంలో సమాధులు చూశాను
తొలితరం వాళ్ళు, నేలను పొదువుకుని
అది చేసాగుకి లొంగేదాకా శ్రమించి
శీతావాతాతపాల్ని ఎదిరించినవాళ్ళు;
వాళ్ళ సంతానం, అదృష్టం కలిసివచ్చి
ఇపుడు పెద్దలుకట్టిన భవంతుల్లో వసిస్తునారు

నేను కొన్ని మరుగుపడ్డ పాటల్ని విన్నాను
దారంట పోతూ చాలా పదిలపరచుకున్నాను
అవి చాలవరకు చవుకబారు పునరుక్తులే,
ఏ చిల్లర వర్తకుడైనా కొనేవే. కానీ
ఆ మొయిళ్ళనీ, సమాధుల్నీ, అరిగిపోయిన పాటనీ
నా మనసులో చిరకాలం నిలుపుకుంటాను
.
హెర్వీ వైట్

(1866–1944)

అమెరికను కవి

.

.

I Saw the Clouds

 .

I saw the clouds among the hills

Trailing their plumes of rainy gray.

The purple of the woods behind

Fell down to where the valley lay

In sweet satiety of rain,

With ripened fruit, and full filled grain.

I saw the graves, upon the plain,

Of pioneers, who took the land,

And tamed the stubborn elements

Till they were gentle to the hand.

Their children, now in fortune’s ways,

Dwell in their father’s palaces.

I saw some old forgotten lays;

And treasured volumes I passed by.

They were but repetitions cheap

For any hucksterer to buy.

The clouds, the graves, the worn old song,

I bear them in my heart along.

.

Hervey White

(1866–1944)

American novelist, poet, and community-builder.

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/405.html

%d bloggers like this: