అనువాదలహరి

నిర్వాణము… జాన్ హాల్ వీలాక్, అమెరికను కవి

నిదురపో… నేను ఎత్తైన స్వర్గ కవాటాలదగ్గర ఉన్నాను

దిగువన మీ జాలీ కిటికీలపై మెరుస్తూ

ఎదో గొణుగుతూ పరిభ్రమించే నక్షత్రాల మీద

ప్రతి తారకా ఏదో కొంత గొప్పదనం ప్రతిబింబిస్తుంది

అది నాకు తెలుసు.

నేను నిన్ను ఎన్నడో మరిచిపోయాను;

వెండిమువ్వలు చేసే చిరుసవ్వడి సంగీతంలా

మాయమైపోయాను, సన్ననై, పలచబడి వినిపించని గీతంలా.

నిదురపో… నేను ఎత్తైన స్వర్గ కవాటాలదగ్గర ఉన్నాను

నిన్ను ఎంతో గాఢంగా ప్రేమించేను.

.

జాన్ హాల్ వీలాక్ 

September 9, 1886 – March 22, 1978

అమెరికను కవి

.

Nirvana

 .

Sleep on—I lie at heaven’s high oriels,

  Over the stars that murmur as they go

  Lighting your lattice-window far below.

And every star some of the glory spells

  Whereof I know.

I have forgotten you, long long ago;

  Like the sweet, silver singing of thin bells

Vanished, or music fading faint and low.

  Sleep on—I lie at heaven’s high oriels,

Who loved you so.

.

John Hall Wheelock

September 9, 1886 – March 22, 1978

American Poet

Poem Courtesy:

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/402.html

%d bloggers like this: