అనువాదలహరి

పవన వీణ … ఫ్రాన్సిస్ షా, అమెరికను కవయిత్రి

మా ఇల్లు చాలా ఎత్తుగా ఉంటుంది—
అక్కడ
పగలూ
రాత్రీ
పవనవీణ మోగుతూనే ఉంటుంది
నగర దీపకాంతి మాత్రం
దూరంగా… ఎక్కడో.

మరి గాలి మోయించే వీణ ఎక్కడున్నట్టు?
ఎత్తుగా ఎక్కడో రోదసిలోనా?
లేక, సముద్రం మీదనా?

అదిగో దూరాన ఉన్న నగరిలోని తిన్నని పొడవాటి
వీధుల్లో సరళంగా ప్రసరించే వెలుగురేకలే
దాని సంగీతపు స్వరతంత్రులు

ఈ పవన వీణ
చిరుగాలికి వినిపిస్తుంది:
నగరపు కన్నీటి వెతలూ…
సన్నగా మంద్రంగా, పసిపాపల ఏడుపులూ,
రాజీపడలేని ఆత్మల మనోవేదనలూ
నడుస్తున్న కాల గీతికలూ…
.
ఫ్రాన్సిస్ షా
అమెరికను కవయిత్రి

.

The Harp of the Wind

 .

My house stands high—

Where the harp of the wind

Plays all day,

Plays all night;

And the city light

Is far away.

Where hangs the harp that the winds play?—

High in the air—

Over the sea?

The long straight streets of the far-away town,

Where the lines of light go sweeping down,

Are the strings of its minstrelsy.

And the harp of the wind

Gives to the wind

A song of the city’s tears;

Thin and faint, the cry of a child,

Plaint of the soul unreconciled,

A song of the passing years.

.

Frances  (Wells ) Shaw

1872 – 1937

American Poetess

Poem Courtesy:

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/334.html

%d bloggers like this: