అనువాదలహరి

క్లో కోసం … విలియం కార్ట్ రైట్, ఇంగ్లీషు కవి

నిజానికి మనిషికి రెండు పుట్టుకలు:మొదటిది
మేల్కొన్న ఇంద్రియస్పృహపై తొలి వెలుగు కిరణం పడినపుడు;
రెండవసారి రెండు హృదయాలు కలిసినపుడు;
మనజీవితాన్ని అప్పటినుండే లెక్కపెట్టాలి:
మనం ఒకర్నొకరు ప్రేమించుకున్నప్పుడు
మనిద్దరం కొత్తగా పుట్టినట్టే లెక్క.

ప్రేమ మనకి సరికొత్త ఆత్మలను ప్రసాదిస్తుంది
ఆ ఆత్మలలో కొత్త శక్తులను నింపుతుంది;
అప్పటినుండి మనం ఒక కొత్త జీవితం మొదలెడతాము;
మనం పీల్చే ప్రతి శ్వాస మనది కాదు, ప్రేమికది:
వయసు భయపెట్టే వారిని ప్రేమ యవ్వనులని చేస్తుంది
తమని తాము యవ్వనులుగా చూసుకోగలవారు యవ్వనులుగానే ఉంటారు.
.
విలియం కార్ట్ రైట్
ఇంగ్లీషు కవి

.

To Chloe

(Who for his sake wished herself younger)

There are two births; the one when light   

  First strikes the new awaken’d sense;      

The other when two souls unite,      

  And we must count our life from thence: 

When you loved me and I loved you

Then both of us were born anew.     

Love then to us new souls did give  

  And in those souls did plant new powers;        

Since when another life we live,       

  The breath we breathe is his, not ours:    

Love makes those young whom age doth chill,   

And whom he finds young keeps young still.

.

William Cartwright.

English Poet and Dramatist

(1st Sept 1611 –  29th November 1643) 

Poem Courtesy:

The Oxford Book of English Verse: 1250–1900.

Arthur Quiller-Couch, ed. 1919.  

http://www.bartleby.com/101/330.html

%d bloggers like this: