అనువాదలహరి

సంతోషక్షణం… జలాలుద్దీన్ రూమీ, పెర్షియన్ కవి

నువ్వూ- నేనూ వరండాలో కూర్చున్నది
ఒక సంతోష క్షణం
చూడడానికి ఇద్దరం గాని నువ్వూ నేనూ ఒకే ఆత్మ
మనిద్దరమూ పూదోట సౌందర్యంతో
పక్షుల కిలకిలారావాలతో
ఇక్కడ జీవనస్రవంతిని అనుభవిస్తున్నాం.
చుక్కలు మనల్ని గమనిస్తుంటాయి
మనం వాటికి సన్నని సినీవాలి
అంటే ఏమిటో చూపిస్తాము.
మన అహాలు వదులుకుని ఇద్దరం కలిసి ఉంటాము
మనిద్దరం భవిష్యత్తుగురించి నిష్ఫలమైన ఊహాగానాలు చెయ్యం
మనిద్దరం నవ్వుతూ ఉంటే
ఆకసంలో పక్షులు పళ్ళు రుచిచూస్తుంటాయి
ఒక ఆకృతిలో ఈ భూమి మీద
మరొక ఆకృతిలో అనంతా కాల వేదికమీద… నువ్వూ నేనూ…
.
జలాలుద్దీన్ రూమీ
పెర్షియన్ కవి

Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

A moment of happiness,
you and I sitting on the verandah,
apparently two, but one in soul, you and I.
We feel the flowing water of life here,
you and I, with the garden’s beauty
and the birds singing.
The stars will be watching us,
and we will show them
what it is to be a thin crescent moon.
You and I unselfed, will be together,
indifferent to idle speculation, you and I.
The parrots of heaven will be cracking sugar
as we laugh together, you and I.
In one form upon this earth,
and in another form in a timeless sweet land.
.

Mewlana Jalaluddin Rumi

%d bloggers like this: