అనువాదలహరి

నిర్ణయం … అలెగ్జాండర్ బ్రోం, ఇంగ్లీషు కవి

అందంగా ఉన్న ముఖం గురించీ
ఎర్రని పెదాలూ, బుగ్గలగురించీ
ఆమె కురుల గురించీ గాని,
తీరుగా దిద్దిన ముంగురుల గురించిగాని
దేవదూతలా ఆలపించే అరుదైన
గంధర్వ గాత్రం గురించి గాని చెప్పొద్దు;
నాకు ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఉండి ఉంటే
నేను ఇవన్నీ ఎంచుకుని ఉండేవాడిని.
కానీ, నువ్వు నేను ప్రేమించి తీరాలంటే
అందులోను అది ఆమె అయి ఉండాలంటే
నన్ను ఒప్పించడానికి ఒక్కటే షరతు
ఆమె నన్ను ప్రేమించాలి.

మీ ఆడవాళ్ళ సౌందర్యాలు
సౌందర్య సాధనాలకి ప్రతీకలు.
అవి ప్రతి సామాన్య వస్తువులాగే
ఎక్కడో చూసినట్టు ఉంటాయి.
గులాబులు వాళ్ళ పెదవులూ, బుగ్గలకంటే ఎరుపు
లిల్లీలముందు వాళ్ళ తెల్లదానం దిగదుడుపే.
వస్తువు అందుబాటులో ఉండగా
నీడకోసం అర్రులుచాచే మూర్ఖుడెవడు?
నువ్వు నేనొక అమ్మాయిని ప్రేమించక తప్పదంటే
ఆ అమ్మాయి ముందుగా దయాళువై ఊండాలి
లేని పక్షంలో నేను
గడియారానికి బానిసనైపోతాను.

 .

 అలెగ్జాండర్ బ్రోం,

1620- 30th June 1666

ఇంగ్లీషు కవి

.

The Resolve

Tell me not of a face that’s fair,       

Nor lip and cheek that’s red,  

Nor of the tresses of her hair, 

Nor curls in order laid, 

Nor of a rare seraphic voice   

That like an angel sings;

Though if I were to take my choice  

I would have all these things: 

But if that thou wilt have me love,   

And it must be a she,        

The only argument can move 

Is that she will love me.

The glories of your ladies be  

But metaphors of things,        

And but resemble what we see    

Each common object brings.  

Roses out-red their lips and cheeks, 

 Lilies their whiteness stain;   

What fool is he that shadows seeks 

And may the substance gain?     

Then if thou’lt have me love a lass,  

Let it be one that’s kind:        

Else I’m a servant to the glass

That’s with Canary lined.

.

Alexander Brome.

English Poet

1620– 30th June 1666

Poem Courtesy:

The Oxford Book of English Verse: 1250–1900.

Arthur Quiller-Couch, ed. 1919. 

http://www.bartleby.com/101/354.html

%d bloggers like this: