అనువాదలహరి

The Silent Horizon… Ravi Verelly, Telugu, Indian

Even the tree that blossoms wild and loquacious

Turns taciturn sometimes.

Dabbing leaves with the hues of heart

It drops them as epistles to the earth.

Even that clamorous and eloquent chatterer with directions…

The sky… suffers silently within.

The few words that shuttle in the gullet,

Like thunder and lighting,

It writes with the brush of drizzle in the foreyard.

Just for the heck of dying

As a message on the tip of earth’s lip

A wingless clouds commits hara-kiri.

To convey the heart burn of the cliffs to the plains

The nascent novice whirlwind learns dancing.

But,

Somehow,

When they come between you and me

All languages become introverts

And all phonemes make somersaults.

So it be!

However

A faint feeble memory

Like a silent streak of horizon

Joins us, the parallels, as a transversal.

.

Ravi Verelly

Telugu

Indian

 

Ravinder_Verelly

Ravi Verelly

Mr. Ravi Verelly is a Software Architect with TMEIC. He lives in Roanoke, Virginia.

Ravi is a poet of very fine poetic sensibilities and and a commensurate poetic diction. He is very nostalgic about his village Amudalapalle and his childhood. He brought out his maiden collection of poems in Telugu … Doopa (Thirst) in 2012. He is on the  Editorial Board of Telugu Web Magazine Vaakili since its inception in January 2012.

.

నిశ్శబ్ద తిర్యగ్రేఖ
———————–

 
నిండా పూసి, గలగలా మాట్లాడే చెట్టు కూడా 
అప్పుడప్పుడు మూగవోతుంది.
ఆకులకు మనసురంగులద్ది 
భూమ్మీదికి ఉత్తరాల్లా వదులుతుంది.

దిక్కులతో అరిచి ముచ్చట్లు చెప్పే ఆకాశం కూడా
అప్పుడప్పుడు మౌనంగా కుమిలిపోతుంది. 
ఉరిమీ మెరిసీ చెప్పలేని మాటల్ని 
కాసిన్ని నీటి వాక్యాలతో వాకిట్లో రాసి వెళ్తుంది.

నేల పెదవంచున సందేశమై వాలేందుకే 
దేహాన్ని ముక్కలు చేసుకుంటుందో రెక్కల్లేని మేఘం.

శిఖరాల గుండె నొప్పిని మైదానాలకు విప్పిచెప్పటానికే 
నాట్యం నేర్చుకుంటుందో 
అప్పుడే పుట్టిన సుడిగాలి.

కానీ, 
ఎందుకో 
నీకూ నాకూ మధ్య 
అన్ని భాషలూ మొహం తిప్పుకుంటాయి 
అన్ని లిపులూ అక్షరాల్ని తిరగేసుకుంటాయి

పోన్లే,
సమాంతర రేఖల్లా సాగిపోయే మనల్ని 
నిశ్శబ్ద తిర్యగ్రేఖలా అడ్డంగా కలుపుతూ 
సన సన్నటి జ్ఞాపకం ఒకటి మాత్రం 
సర్రున కోసుకుంటూ వెళ్తుంది.

.

Ravi verelly

%d bloggers like this: