అనువాదలహరి

యువతికి ఒక సలహా … సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

కోపంలో ఉన్న ఓ చిన్నదానా
ఇది మనసులో పెట్టుకో:
పొంద యోగ్యుడైనవాడిని
నువ్వెన్నడూ పొందలేవు!
ఈ విలువైన కఠోర సత్యాన్ని,
చురుకుతున్న నీ బుగ్గన పెట్టుకో
అది నీ కన్నీటిని దాచనీ.
నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు
దాన్ని మంచులా ఘనీభవించిన
మాయా స్ఫటికం లోలోతులకు చూడు
చాలాసేపు దాన్ని పరీక్షించు,
నీకు మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
పొందడానికి యోగ్యుడైన వాడిని
నువ్వెన్నడూ పొందలేవు.
.
సారా టీజ్డేల్

August 8, 1884 – January 29, 1933

అమెరికను కవయిత్రి

.

Image Courtesy: http://img.freebase.com
Image Courtesy: http://img.freebase.com

.

Rendering of Poem Here

Advice To A Girl

.

No one worth possessing

Can be quite possessed;

Lay that on your heart,

My young angry dear;

This truth, this hard and precious stone,

Lay it on your hot cheek,

Let it hide your tear.

Hold it like a crystal

When you are alone

And gaze in the depths of the icy stone.

Long, look long and you will be blessed:

No one worth possessing

Can be quite possessed.

.

Sara Teasdale 

August 8, 1884 – January 29, 1933

American Poet

Poem Courtesy:

http://www.poemhunter.com/poem/advice-to-a-girl/

%d bloggers like this: