అనువాదలహరి

జీవితంలో వింత… హేరియట్ మన్రో, అమెరికను కవయిత్రి

ఎంత విశృంఖలంగా, మాంత్రికురాల్లా ఎంత వింతగా ఉంటుందీ జీవితం!

చివరకి ఏ స్పందనలూ ఎరుగని రాయి కూడా కలగంటుంది,

ఎప్పటినుండో పగిలడం ప్రారంభించి …

ఒహోహో… ఎదగడం ప్రారంభిస్తుంది…

ఆకుపచ్చని ఉడుపులు ధరించి.
ఎంత స్పష్టమైన, వింతైన పదార్థం! ఇదేనా జీవితమంటే!

ఓహ్, అది పిచ్చెంకించే మార్మికత. ఆనంద హేల,

ధూళికణం ఎగిరి, ప్రాణంతో ఎగసి, అడుగులేసి పరిగెత్తుతుంది…

రెక్కవిప్పి ఎగురుతుంది, అరుపులతో అంతరాంతరాలు కదిలిస్తుంది…

ఓహ్… ఎక్కడెక్కడి లోతులు…

ఏమిటీ అందమైన ఆహార్యం? వింత ముసుగు? అదేనా జీవితమంటే!

.

హేరియట్ మన్రో

December 23, 1860 – September 26, 1936

అమెరికను కవయిత్రి

.

Harriet Monroe

.

The Wonder of It

How wild, how witch-like weird that life should be!

That the insensate rock dared dream of me,

And take to bursting out and burgeoning—

      Oh, long ago—yo ho!—

And wearing green! How stark and strange a thing

That life should be!

Oh, mystic mad, a rigadoon of glee,

That dust should rise, and leap alive, and flee

A-foot, a-wing, and shake the deeps with cries—

      Oh, far away—yo-hay!

What moony masque, what arrogant disguise

That life should be!

.

Harriet Monroe

(December 23, 1860 – September 26, 1936)

American Poetess and Editor

Poem Courtesy:

The New Poetry: An Anthology.  1917

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/252.html

 

%d bloggers like this: