అనువాదలహరి

Let it Rain!… Indra Prasad, Telugu, Indian

Let it rain!

Like threads of gossamer

Let it rain for years!

Let the trees spring shoots

Let flowers blossom

Let the Hares hide in the shrubbery

At the grating of pebbles.

Let it rain!

And let all secrets open up

Let the soil hardened over decades

Break and melt steadily.

And moss these roads and structures,

Why, the civilization itself.

Let all violence, destruction, pleasure and pain

Melt, and melt away.

Let it rain!

Like the whiff of love

Like the carnival of Spring

Let the scintillating sun spread out

And birds celebrate with their chirping

Let cells divide and multiply

Let man laugh heartily once more

Let life punctuated with Grief and Gloom

And, Pleasure and Peace be swept away.  

Let all souls become trees

And all trees become birds

And all birds become flowers

And children at play!

.

Indraganti Prasad

Telugu

Indian

Indraganti Prasad (Indra Prasad ) born 1961 has been writing poetry for over 3 decades. In 1993 he published his selection of poems ‘నడిచివచ్చిన దారి’. He is working on his second book. He is a Banker  by profession living in Doha, Qatar. He is running his blog passingthroughtimes.wordpress.com for the last 6 months. 

 వాన కురవనీ

వాన కురవనీ
వందేళ్లు సన్నగా దారంలా
వాన కురవనీ
చిగురించనీ చెట్లు
వికసించనీ పువ్వులు
గులకరాళ్ల చప్పుళ్లలో
పొదల్లో దాక్కోనీ కుందేళ్లు

వాన కురవనీ
రహస్యాలన్నీ బహిరంగమవనీ
తరతరాలుగా పెరుకొన్న
మట్టి కరగనీ
ఈ రోడ్లూ భవనాలూ
నాగరికతంతా నాచు పట్టనీ

హింసా ధ్వంసం దుఃఖం సుఖం
కరిగిపోనీ
కురవనీ వాన కురవనీ

ప్రణయోర్మిళంలాగ
వసంతోత్సవంలాగ
మిలమిలా మేరిసే ఎండరానీ
కిలకిలా నవ్వే పక్షులెగరనీ
కణంనించి మరో కణం
ప్రత్యుత్పత్తి కానీ
మరోసారి మనిషి నవ్వనీ
దుఃఖా దుఃఖ సుఖా సుఖ
జీవితం కొట్టుకపోనీ

ఆత్మలన్నీ చెట్లవనీ
చెట్లన్నీ పక్షులవనీ
పక్షులన్నీ పువ్వులై
ఆడుకొనే పిల్లలవనీ…..

.

ఇంద్రగంటి  ప్రసాద్ 

తెలుగు

భారతీయ కవి  

 

%d bloggers like this: