అనువాదలహరి

మాతృత్వం… ఏలిస్ మేనెల్, అమెరికను కవయిత్రి

ఒకామె తన ఒకే ఒక బిడ్డకై ఏడుస్తోంది.
పోయి పదేళ్ళయింది, పురిటిలోనే.
“ఏడవకు. స్వర్గంలో ఉన్నాడులే” అన్నారందరూ. 
ఆమె అంది కదా: ” అయినా సరే!

“పదేళ్ళ క్రిందట పేగుతెంచుకున్న  
ఆ బిడ్డని ఇప్పుడు మరిచిపోలేను.
కానీ, అయ్యో! పదేళ్ళ క్రిందట నిష్ప్రయోజనంగా
ఒక అమ్మ, ఒక తల్లి జన్మించింది. ”
.
ఏలిస్ మేనెల్

అమెరికను కవయిత్రి

.

Alice Meynell

.

Maternity

 .

One wept whose only child was dead

  New-born, ten years ago.

“Weep not; he is in bliss,” they said.

  She answered, “Even so.

“Ten years ago was born in pain

  A child not now forlorn.

But oh, ten years ago, in vain

  A mother, a mother was born.”

,

Alice Christiana Gertrude Meynell  (née Thompson)

11 October 1847 – 27 November 1922

English writer, editor, critic, and suffragist.

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

 http://www.bartleby.com/265/236.html

%d bloggers like this: