అనువాదలహరి

సానెట్ 73… షేక్స్పియర్, ఇంగ్లీషు కవి

ఇది షేక్స్పియర్ 400 వ వర్ధంతి సంవత్సరము

 

నువ్వు నాలో చూసే వయసు ఎలాంటిదంటే

పేరుకి ఒకటి రెండు పండుటాకులు కొమ్మలకి వేలాడుతూ

ఒకప్పుడు కలకూజితాలతో పులకించి, రాగహీనమై

శీతకాలం రాగానే వణికే చెట్టులాటిది;

నువ్వు నాలో చూస్తున్న సాంధ్యరాగం

సూర్యాస్తమయం కాగానే చీకటిలో కలిసిపోయేటిది.

మృత్యువుకి ప్రతిరూపమై, అన్నిటినీ కనుమరుగుచేసే

చిమ్మ చీకటి దానిని అంచెలంచెలుగా కబళిస్తుంది.

నువ్వు ఇపుడు నాలో చూస్తున్న వెలుగు

యవ్వనపు చితాభస్మము మీద కనిపించే జిగి లాంటిది.

మరణశయ్యమీద ముగిసే ఆ వయసు  

దేనితో పోషించబడిందో, దానిచే దహించబడుతుంది.

 

ఇది నువ్వు గ్రహించగలిగితే, నీ ప్రేమ గాఢమవుతుంది

దేన్ని విడిచిపోవాలో, దాన్నంతగా ప్రేమించగలుగుతావు

.

షేక్స్పియర్ 

ఇంగ్లీషు కవి

William Shakespeare

 

The narrator of Sonnet 73 is approaching death and thinking about how different it is from being young. It’s like the branch of a tree where birds once sang but the birds have gone and the leaves have fallen, leaving only a few dry yellow leaves. It’s like the twilight of a beautiful day, where there is only the black night ahead. It’s like the glowing ashes of a fire that once roared. The things that one gave him life have destroyed his life. From that experience he has learnt that one has to love life as strongly as one can because it will end all too soon.

That time of year thou mayst in me behold

When yellow leaves, or none, or few, do hang

Upon those boughs which shake against the cold,

Bare ruined choirs, where late the sweet birds sang.

In me thou see’st the twilight of such day

As after sunset fadeth in the west;

Which by and by black night doth take away,

Death’s second self, that seals up all in rest.

In me thou see’st the glowing of such fire,

That on the ashes of his youth doth lie,

As the death-bed, whereon it must expire,

Consumed with that which it was nourish’d by.

   This thou perceiv’st, which makes thy love more strong,

   To love that well, which thou must leave ere long.

.

William Shakespeare

English Poet

Poem Courtesy:

http://www.shakespeares-sonnets.com/sonnet/73

 

%d bloggers like this: