అనువాదలహరి

A Shriveled Memory… Praveena Kolli, Telugu, Indian

From the stack of memories

A shriveled piece of paper

Slipped by accident.

When I tried to read as much I could

By flattening it out,

Eyes already brimming with tears

Made it more blearier.

Rubbing the eyes with left index finger

When I tried to run the right underlining the letters

The dampened paper

Giving in afresh

Dampened my spirits further.

.

Kolli Praveena

Telugu  

Indian

Image Courtesy: Praveena Kolli
  Image Courtesy:                Praveena Kolli

నలిగిన జ్ఞాపకం

.

జ్ఞాపకాల దొంతరలో నుంచి
ఓ నలిగిన కాగితం
అప్రయత్నంగా జారి పడింది….
వీలైనంత చదును చేసి చదువుదామంటే
కన్నీళ్ళ కొలనులైన కళ్ళు
మసగబారిపోయాయి…..
ఒక చేత్తో కళ్ళు నలుపుకుంటూ
మరో చేతి చూపుడు వేలుతో
అలుక్కుపోయిన అక్షరాలు విడదీస్తుంటే
చెమ్మగిల్లిన కాగితం
మరి కాస్త చిరిగి
మనసుని చిత్తడి చేసింది…

***

 కొల్లి ప్రవీణ

%d bloggers like this: