అనువాదలహరి

ఒక సాయంత్రం … ఫ్రెడెరిక్ మానింగ్, ఆస్ట్రేలియన్ కవి

ఎవరూ చప్పుడు చెయ్యొద్దు, నా బాబు పడుకున్నాడు
రొదచేస్తున్న ఓ వడి గాలీ! నువ్వు కూడా హుష్!
ధారాపాతంగా కురుస్తున్న వర్షమా! నువ్వూ హుష్!
రేపు పొద్దుపొడిచేదాకా బిడ్డని నిద్రపోనీండి.

మీరందరూ నెమ్మది! ఇకనుండి జీవితమంతా
అతను మూటగట్టుకునేది దుఃఖమే;
నవ్వులుండాల్సిన చోట కన్నీరుంటుంది
కనీసం నిద్రలోనైనా అతనికి శాంతి నివ్వండి.

హుష్ అంటుంటే?! జబ్బుతో బలహీనంగా ఉన్నాడు
అతని ఏడుపులో కొంతపాలు వాళ్ళమ్మతో పోనీండి.
అదిగో వడిగాలీ, హుష్! నీ రొద కొంచెం ఆపు!
ఎవరూ చప్పుడు చెయ్యొద్దు, నా బాబు పడుకున్నాడు.

.

ఫ్రెడెరిక్ మానింగ్,

ఆస్ట్రేలియన్- బ్రిటిష్ కవి

 View the image of the poet here

 At Even

Hush ye! Hush ye! My babe is sleeping.

  Hush, ye winds, that are full of sorrow!

Hush, ye rains, from your weary weeping!

  Give him slumber until to-morrow.

Hush ye, yet! In the years hereafter,

  Surely sorrow is all his reaping;

Tears shall be in the place of laughter,

  Give him peace for a while in sleeping.

Hush ye, hush! he is weak and ailing:

  Send his mother his share of weeping.

Hush ye, winds, from your endless wailing;

  Hush ye, hush ye, my babe is sleeping!

.

Frederic Manning

22 July 1882 – 22 February 1935

Australian- British poet

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

Poem Courtesy:

http://www.bartleby.com/265/210.html

%d bloggers like this: