అనువాదలహరి

భగవత్ స్వరూపము… విలియం బ్లేక్, ఇంగ్లీషు కవి

క్లేశములో ఉన్నవాళ్ళు ఎప్పుడూ కోరేది
కరుణ, జాలి, ప్రశాంతత, ప్రేమ;
ఆనందాన్నిచ్చే ఈ సుగుణాలకి
వాళ్ళు పదేపదే కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటారు.

కరుణ, జాలి, ప్రశాంతత, ప్రేమ
మన తండ్రియైన భగవంతుని రూపాలు;
కరుణ, జాలి, ప్రశాంతత, ప్రేమ
తన కుమారుడు మనిషికి రక్షలు.

కరుణకి మానవ హృదయం ఉంది
జాలిది మనిషి ముఖం
ప్రేమ మనిషిరూపంలోని అపర దైవం
ప్రశాంతతది మానవ ఆహార్యం.

కనుక ప్రతి మనిషి, ఏ దేశవాసియైనా
తను కష్టాల్లో ఉండి ప్రార్థించినపుడు
మానవరూపంలోని దైవాన్నే వేడుకుంటాడు
కరుణ, జాలి, ప్రశాంతత, ప్రేమ కోసం.

అందరూ ఈ మానవ మూర్తిని ఆరాధించవలసిందే
అనాగరికుడైనా, తురుష్కుడైనా,యూదుడైనా;
ఎక్కడ కరుణ, జాలి, ప్రశాంతత, ప్రేమ
వసిస్తాయో, అక్కడ దేవుడు వసిస్తాడు.
.
విలియం బ్లేక్

28 November 1757 – 12 August 1827

ఇంగ్లీషు కవి

 

william_blake_by_thomas_phillipsWilliam_Blake by_Thomas_Phillips        Image Courtesy:              Wikipedia

.

The Divine Image

 .

 To Mercy, Pity, Peace, and Love

All pray in their distress;

And to these virtues of delight

Return their thankfulness.

For Mercy, Pity, Peace, and Love

Is God, our father dear,

And Mercy, Pity, Peace, and Love

Is Man, his child and care.

For Mercy has a human heart,

Pity a human face,

And Love, the human form divine,

And Peace, the human dress.

Then every man, of every clime,

That prays in his distress,

Prays to the human form divine,

Love, Mercy, Pity, Peace.

And all must love the human form,

In heathen, Turk, or Jew;

Where Mercy, Love, and Pity dwell

There God is dwelling too..

.

William Blake

28 November 1757 – 12 August 1827

English Poet

%d bloggers like this: