అనువాదలహరి

చివరి ఒప్పందము… రవీంద్రనాధ్ టాగోర్, బెంగాలీ, భారతీయ కవి

“నాకు ఎవరైనా పని ఇప్పించరా?” అని నేను పొద్దున్నే వేడుకున్నాను.

నేను చక్కని రాళ్ళు పరచిన రహదారి మీద నడుస్తున్నాను.
చేతిలో కత్తితో మహరాజు  రథం  మీద వచ్చేడు.
చేయి చాపుతూ, “నా అధికారంతో నీకు పని ఇస్తునా, రా” అన్నాడు.
కాని అతని అధికారానికి నేను విలువ ఇయ్యలేదు.
అతని రథం మీద తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు.

మధ్యాహ్నం ఎండ మండిపోతోంది. అందరూ తలుపులు వేసుకున్నారు.
నేను వంకరతిరిగిన సందుల్లోంచి నడుస్తున్నాను.
ఒక ముదుసలి బంగారు సంచితో ఎదురొచ్చాడు.
కాసేపు తటపటాయించి, “నా డబ్బుతో నీకు పనిస్తా, రా” అన్నాడు.
ఒక్కొక్క నాణేన్ని ఎగరేస్తూ చెప్పాడు. నేను వద్దన్నాను.

సాయంత్రం అయింది. ఉద్యానం కంచె చుట్టూ పూలు విరగబూసి ఉన్నాయి.
ఒక అందమైన పడుచు, “రా, నా నవ్వుతో నిన్ను కొంటాను” అంది.
ఆమె నవ్వు వాడి, కరిగి కన్నిరైపోయింది. ఆమె చీకటిలో కలిసిపోయింది.

సూర్యుడు ఇసకమీద మెరుస్తున్నాడు.
సముద్రపొడ్డున కెరటాలు వంపులు వంపులుగా ఎగసి
భళ్ళున విరుగుతున్నాయి.
ఒక బాలుడు గవ్వలతో ఆడుకుంటున్నాడు.
అతను తలేత్తి చూశాడు. నన్నెరుగును కాబోలు.
“నేను నీకు ఏమీ ఇవ్వలేను నాతో గడిపినందుకు” అన్నాడు.

అంతే! అప్పటినుండి ఆ కుర్రాడితో కుదిరిన ఒప్పందంతో
నేను స్వేచ్ఛాజీవి నయ్యాను.

.

రవీంద్రనాధ్ టాగోర్

 

7 May 1861 – 7 August 1941

బెంగాలీ, భారతీయ కవి

 

.

The Last Bargain

.

“Come and hire me,” I cried, while in the morning
I was walking on the stone-paved road.
Sword in hand the King came in his chariot.
He held my hand and said, “I will hire you with my power,”
But his power counted for naught and he went away in his chariot.

In the heat of the mid-day the houses stood with shut doors.
I wandered along the crooked lane.
An old man came out with his bag of gold.
He pondered and said, “I will hire you with my money.”
He weighed his coins one by one. But I turned away.

It was evening. The garden hedge was all a flower.
The fair maid came out and said, “I will hire you with a smile.”
Her smile paled and melted into tears and she went back alone into the dark.

The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly.
A child sat playing with shells.
He raised his head and seemed to know me and said,
“I hire you with nothing.”

From henceforward that bargain struck in child’s play made me a free man.

.
Rabindranath Tagore

7 May 1861 – 7 August 1941

Bengali, Indian

%d bloggers like this: