అనువాదలహరి

Come! Let’s weave a dream for the morrow… Sahir Ludhianvi,

Come! Let’s weave a dream for the morrow,

Lest this grave enduring night should bite

And unnerve us, that for the rest of our lives,

Our heart and mind fail to weave a colorful dream!

Though youth is fleeting from us like a dart

Life totes on the mere strength of dreams …

Dreams of tresses, of lips, and shapely bodes

Of reaching pinnacle of art and touch sublime poetry;

Dreams of urbane life and a prosperous country

Dreams of prisons and of roads to gallows

They were the marrow of my youthful days;

And they were the essence of activity I was nourished with.

If these dreams were to die, life would just be colorless

And go pale like a hand caught under a boulder.

Come! Let’s weave a dream for the morrow,

Lest this grave enduring night should bite

And unnerve us, that for the rest of our lives,

Our heart and mind fail to weave a colorful dream! 

.

Sahir Ludhianvi 

8 March 1921 – 25 October 1980

Urdu Poet and Lyricist,  Indian 

.

Sahir Ludhianvi

.

ఆవో కే కోయీ ఖాబ్ బునేం కల్ కే వాస్తే

వర్న యే రాత్ ఆజ్ కీ సంగీన్ దౌర్ కీ

డస్ లేగీ జానో దిల్ కో కుఛ్ ఐసే కె జానో దిల్

తా ఉమ్ర్ ఫిర్ న కోయీ హసీన్ ఖాబ్ బున్ సకేం

గో హమ్ సే భాగ్తీ రహీ యే తేజ్ గామ్ ఉమ్ర్

ఖాబోంకే ఆస్రేపే కటీ హై తమామ్ ఉమ్ర్

జుల్ఫోం కే ఖాబ్, హోంటోం కే ఖాబ్, ఔర్ బదన్ కే ఖాబ్

మేరాజ్ ఫన్ కే ఖాబ్, కమాల్ సుఖన్ కే ఖాబ్

తహజీబ్ జిందగీ కే, ఫ్రోగ్ వతన్ కే ఖాబ్

జందాం కే ఖాబ్, కూచె దారో రసన్ కే ఖాబ్

యే ఖాబ్ హీతో అప్నీ జవానీ కే పాస్ థే

యే ఖాబ్ హీతో అప్నీ అమల్ కే ఎసాస్ థే

యే ఖాబ్ మర్ గయే హైతో బే రంగ్ హై హయాత్

యుం హై కె జైసే దస్తె తహ్ సంగ్ హై హయాత్

ఆవో కే కోయీ ఖాబ్ బునేం కల్ కే వాస్తే

వర్న యే రాత్ ఆజ్ కీ సంగీన్ దౌర్ కీ

డస్ లేగీ జానో దిల్ కో కుఛ్ ఐసే కె జానో దిల్

తా ఉమ్ర్ ఫిర్ న కోయీ హసీన్ ఖాబ్ బున్ సకేం

ఆవో కే కోయీ ఖాబ్ బునేం కల్ కే వాస్తే

వర్న యే రాత్ ఆజ్ కీ సంగీన్ దౌర్ కీ

డస్ లేగీ జానో దిల్ కో కుఛ్ ఐసే కె జానో దిల్

తా ఉమ్ర్ ఫిర్ న కోయీ హసీన్ ఖాబ్ బున్ సకేం

గో హమ్ సే భాగ్తీ రహీ యే తేజ్ గామ్ ఉమ్ర్

ఖాబోంకే ఆస్రేపే కటీ హై తమామ్ ఉమ్ర్

.

Telugu Transliteration courtesy:

 Janab Abd Wahed

“ఉర్దూ కవిత్వ నజరానా” శుక్రవారం,  August 2015,

Kavi Sangamam Group in Facebook.

%d bloggers like this: