అనువాదలహరి

సార్వజనీనిక ప్రార్థన… అలెగ్జాండర్ పోప్, ఇంగ్లీషు కవి

సమస్తభూతకోటికి తండ్రివయిన పరమాత్మా!
దేశకాలావధులుదాటి జనులు నిను కొలుస్తారు
ఋషులూ, పండితులూ, పామరులన్న భేదంలేకుండా
యెహోవావనో, అల్లావనో, ఈశ్వరుడవనో!
సృష్టికి ఆదికారణమవు; కానీ, ఎవరికీ ఆకళింపు కావు:
నా ఇంద్రియాలకి ఇంతవరకు మాత్రమే తెలుసుకునేలా
నిర్దేశించేవు:నువ్వు దయామయుడవనీ,
నేను మాత్రం నిన్ను కనుగొనలేననీ.
అయినప్పటికీ, ఈ విశాలనిశాజగతిలో
చెడులో మంచిని చూడగలిగే దృష్టి ప్రసాదించేవు;
ఈ ప్రకృతిని విధితో గట్టిగా ముడివేస్తూనే
మనిషికి ఇచ్చవచ్చినది చేయగల స్వేచ్ఛనిచ్చావు.
నా మనసు ఏది అనుమతిస్తుందో అది చేసేలా,
ఏది వద్దని వారిస్తుందో అది చెయ్యకుండుట ఎలాగో,
వాటితోపాటు,స్వర్గాన్ని పొందడమెలాగో కంటే,
నరకాన్ని తప్పించుకోడమెలాగో బోధించు;
నీవు కరుణతో అనుగ్రహించిన సంపదలేవీ
నేను అజ్ఞానంతో దూరం చేసుకోకుండా చూడు
ఎందుకంటే మనిషి స్వీకరణే దైవానికి మన్నన,
అనుభవించడమే … ఆజ్ఞ శిరసావహించడం.
అయినప్పటికీ, నా పై నీ అనుగ్రహాన్ని
లేశమైన ఈ భూమి మనుగడవరకే పరిమితి చేయకు,
పరీవ్యాప్తమై వేల జగత్తులున్నచోట కేవలం
మనిషికే నీవుదేవుడవని నేను భ్రమించకుండా చూడు,
ఈ బలహీణుణ్ణి, ఈ అవివేకిని
నీ ప్రయత్నాలని వృధా చేసి
నీ శత్రువని నేను భావించినవాడికి
ఇక్కడే నరకాన్ని చవిచూచేలా చెయ్యనీయకు.
నేను చెప్పినది సరియైతే, నీ కరుణ ప్రసరించి
నేను ఆ ఋజుమార్గంలో కొనసాగేలా ఆశీర్వదించు;
నేను పొరబడితే, ప్రభూ, నా హృదయానికి,
సరియైన త్రోవ కనుక్కోగల శక్తినిప్రసాదించు.
నన్ను వివేకహీనమైన అహంకారంనుండీ,
ధర్మదూరమైన అసంతృప్తినుండీ రక్షించు;
నీ వివేకము నిరాకరించినచోటులలోనూ,
నీ అనుగ్రహము వర్షించినచోటులలోనూ
ఇతరుల కష్తాలను అర్థంచేసుకోగల విజ్ఞతనీ,
నేను చూసేలోపాన్ని కప్పిపుచ్చగల శక్తినీ ఇవ్వు;
నేను ఇతరులపై ఏ అనుకంప ప్రదర్శించగలనో
అదే అనుకంప నీవు నాపై ప్రసరించు.
నేను అల్పుడినే, కానీ పూర్తిగా కాదు,
నీ ఊపిరి నాకు పునర్జన్మనిస్తుంది కనుక;
ప్రభూ, నేను ఏ యే చోటుల సంచరించినా
జీవ్వనంలోనూ, మరణంలోనూ నీవే నన్ను నడిపించు.
ఈ రోజు నాకు కడుపుకీ, మనసుకీ శాంతి అనుగ్రహించు.
తక్కినవి ఎన్ని నువ్వు అనుగ్రహించినా.
నీకు తెలుసు శ్రేష్ఠమైనది అనుగ్రహించేవో లేదో,
నీ సంకల్పం ఏదైతే అలాగే జరగనీ.
ఈ విశ్వమే నీ దేవాలయమైన చోట,
భూమ్యాకాశాలూ, రోదశీ నివేదనాస్థలమైన చోట,
అందరూ ఏకకంఠంతో కీర్తించనీ
సృష్టిలోని సమస్త సుగంధాలూ వ్యాపించనీ!

.
అలెగ్జాండర్ పోప్

21 May 1688 – 30 May 1744

ఇంగ్లీషు కవి

Alexander Pope

.

Universal Prayer

.

Father of all! in every age,

    In every clime adored,
By saint, by savage, and by sage,
    Jehovah, Jove, or Lord!
Thou Great First Cause, least understood:
    Who all my sense confined
To know but this—that thou art good,
    And that myself am blind:
Yet gave me, in this dark estate,
    To see the good from ill;
And binding Nature fast in fate,
    Left free the human will.
What conscience dictates to be done,
    Or warns me not to do,
This, teach me more than Hell to shun,
    That, more than Heaven pursue.
What blessings thy free bounty gives,
    Let me not cast away;
For God is paid when man receives,
    To enjoy is to obey.
Yet not to earth’s contracted span,
    Thy goodness let me bound,
Or think thee Lord alone of man,
    When thousand worlds are round:
Let not this weak, unknowing hand
    Presume thy bolts to throw,
And deal damnation round the land,
    On each I judge thy foe.
If I am right, thy grace impart,
    Still in the right to stay;
If I am wrong, oh teach my heart
    To find a better way.
Save me alike from foolish pride,
    Or impious discontent,
At aught thy wisdom has denied,
    Or aught thy goodness lent.
Teach me to feel another’s woe,
    To hide the fault I see;
That mercy I to others show,
    That mercy show to me.
Mean though I am, not wholly so
    Since quickened by thy breath;
Oh lead me wheresoe’er I go,
    Through this day’s life or death.
This day, be bread and peace my lot:
    All else beneath the sun,
Thou know’st if best bestowed or not,
    And let thy will be done.
To thee, whose temple is all space,
    Whose altar, earth, sea, skies!
One chorus let all being raise!
    All Nature’s incense rise!
.
Alexander Pope

poem Courtesy:

https://archive.org/stream/englishpoetryits00gaylrich#page/112/mode/1up

%d bloggers like this: